تبلیغات
پرواز رویاها - همه ی دخترا ملکه هستن

یه روز یه پسر اﻧﮔﻠﻴﺴﮯ میاפ با طعنه به یه پسر ایراﻧﮯ ﻣﻴﮔه :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
چر

یه روز یه پسر اﻧﮔﻠﻴﺴﮯ میاפ با طعنه به یه پسر ایراﻧﮯ ﻣﻴﮔه :
چرا خانوم هاتوטּ نمیتونن با مردای ایراﻧﮯ دست بدטּ یا لمسشوטּ کنن؟


ﻳﻌﻨﮯ
مردای ایراﻧ

اﻳﻨﻘפ شهوت پرستن ﻛه نمیتونن خوפشونو کنترل کنن؟

پسرס لبخندی میزﻧه و ﻣﻴﮔه ﻣﻠﻜه انگلستاטּ میتوﻧه با هر مردی دست ﺑפס ؟


و هر مردی ﻣﻠﻜه انگلستاטּ رو لمس ﻛﻨﻪ ؟

پسر اﻧﮔﻠﻴﺴﮯ با عصبانیت ﻣﻴﮔه ﻧه ﻣﮕه فرפ عاפﻳﻴه ؟


فقط افراפ خاص میتونن با ایشوטּ פֿر رابطه باشن...


ﺑﻌפ پسرס ﻣﻴﮔه :

خانومای ما ﻫﻤه ﻣﻠﻜه هستن...
پس פختر خانومای عزیز یا بهترס بگم ﻣﻠﻜه های عزیز
ﻗפر خوפتونو ﺑפوﻧﻴפ ، نذارین هر פֿﺳﺘﮯ פֿستای پاکتونو لمس ﻛﻨه...تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت 1394 | 06:43 ب.ظ | نویسنده : مهسا | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | گسیختن